خانه » شهر ها » اطلاعات مشاغل مشهد » لیست داروخانه های مشهد نام, آدرس و تلفن داروخانه

لیست داروخانه های مشهد نام, آدرس و تلفن داروخانه

لیست داروخانه های مشهد شامل نام داروخانه شماره تلفن و آدرس داروخانه

نام داروخانه دسته بندی تلفن داروخانه آدرس داروخانه
۲۲بهمن .[شبانه روزی][۲خط] داروخانه ۳۸۵۹۸۰۱۴ خ دانشگاه جنب دانشکده پزشکی
۲۲بهمن. داروخانه ۳۸۶۴۷۰۱۹ دورم دانش آموزداخل درمانگاه حض
۲۲بهمن. داروخانه ۳۸۶۴۷۰۱۸ دورم دانش آموزداخل درمانگاه حض
۲۲بهمن. داروخانه ۳۸۶۴۷۰۱۷ دورم دانش آموزداخل درمانگاه حض
۲۲بهمن. داروخانه ۳۸۶۴۷۰۱۴ دورم دانش آموزداخل درمانگاه حض
۲۲بهمن. داروخانه ۳۸۶۴۷۰۱۳ دورم دانش آموزداخل درمانگاه حض
آثاری فر.دکتر داروخانه ۳۸۷۱۰۳۴۲ بین فکوری ۷۷و۷۹
آجیلیان داروخانه ۳۲۷۰۴۸۳۹ طلاب ۳۰متری جنب درمانگاه قمربنی هاشم
آذری .دکتر داروخانه ۳۸۴۰۳۸۴۰ فلسطین ۵
آذریان .دکتر داروخانه ۳۶۶۵۷۴۴۰ ج قدیم توس۴۴
آردم .محمد.شبانه روزی داروخانه ۳۸۴۳۲۲۹۲ حاشیه خ سناباد
آرش داروخانه ۳۷۶۱۵۰۷۷ فلسطین ۱۸
آهنگری .دکتر داروخانه ۳۳۸۵۲۲۲۷ سیدی خ ۲۰متری
آیت الهی .دکتر داروخانه ۳۶۶۲۲۰۵۱ بل شریعتی خ مروارید
ابراهیم پور.دکتر داروخانه ۳۷۲۵۸۸۰۵ مطهری شمالی
ابراهیمی .دکتر .دامپزشکی داروخانه ۳۶۵۸۳۵۰۸ ج اسیایی بین سعادت۵و۷
ابریشمی .دکتر داروخانه ۳۷۶۸۹۵۳۹ بل سجاد بزرگمهر جنوبی ۳
احسان داروخانه ۳۳۶۴۴۹۶۴ ۱۷شهریوراول چهنو
احسان داروخانه ۳۳۶۶۴۲۰۹ ۱۷شهریور اول خ چهنو
اخباری .دکتر داروخانه ۳۷۲۴۱۱۵۵ ابتدای بل عبدالمطلب
اسلامی .دکتر داروخانه ۳۸۴۱۲۵۰۶ احمدآبادعارف بین ۳و۵ ساختمان بهار
اسلامی .دکتر داروخانه ۳۸۴۱۲۵۰۵ احمدآبادعارف بین ۳و۵ ساختمان بهار
اسماعیل زاده .دکتر داروخانه ۳۷۶۸۳۰۸۸ بل فردوسی خ مهدی
اطمینان داروخانه ۳۸۵۴۰۳۶۳ عدل خمینی نبش میلان ۱۵
افقهی .دکتر داروخانه ۳۷۶۱۲۰۳۰ بل سجادخ نیلوفر۱
اقبال .دکتر داروخانه ۳۶۲۲۶۲۴۲ بل حجاب۷۷
الهیاری .دکتر داروخانه ۳۸۵۴۹۶۲۶ امام رضا نبش ۲۱
امام پور.راحله .دکتر داروخانه ۳۲۷۰۷۶۵۸ چ سیلو
امام حسین (ع ) داروخانه ۳۶۶۳۶۳۰۳ امامیه ۱۷داروخانه اصحاب
امام رضا [ع ].شبانه روزی[۵خط] داروخانه ۳۸۵۹۱۱۶۶ م بی -امام رضا
امام سجاد[ع] داروخانه ۲۱۸۷۷۲۹ دانشگاه خ کفایی
امامی .دکتر داروخانه ۳۸۴۲۸۵۰۱ احمدآبادخ پرستار
امیری دربان .دکترتقوی داروخانه ۳۸۴۳۹۷۲۰ بین پاستور و قائم ساختمان گوهرشاد
انسان .دکتر[۲خط] داروخانه ۳۶۰۶۰۰۵۵ بل وکیل آباد سیدمرتضی
انصاری .دکتر داروخانه ۳۶۰۶۲۶۹۸ بل معلم خ سروش
انصاری .دکتر داروخانه ۳۶۰۶۱۵۳۲ وکیل اباد نبش سروش
انصاری .دکتر داروخانه ۳۲۷۱۱۳۳۳ طلاب نبش رسالت ۱۵
اکبری .دکتر داروخانه ۳۷۶۲۵۵۱۳ بل ولیعصر نبش ۹
اکلملی .دکتر داروخانه ۳۷۵۱۶۰۰۷ بل هدایت۴۷
بابازاده .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۶۰۷۵۰۱۰ آزادشهربین امامت۱۵و۱۷
باستان .شبانه روزی داروخانه ۳۸۵۵۴۱۵۸ فدائیان اسلام روبروی بیمارستان امدادی
باغستانی .دکتر داروخانه ۳۸۴۲۷۱۸۵ احمدآباد نبش محتشمی ۴
باقری آزاد.دکتر داروخانه ۳۲۷۳۸۹۰۲ بل مجلسی۱۹ بعد از ۴راه اول
برهانی .محمد.دکتر داروخانه ۳۶۲۲۵۱۱۱ تقاطع اندیشه و حسابی
بزازان .دکتر داروخانه ۳۷۶۲۱۸۱۲ بل سجاد خ ابن سینای غربی
بزرگمهرتقوی .دکتر داروخانه ۳۸۷۸۴۱۳۶ رضاشهرخ خاقانی
بنی اسد.دکتر[شبانه روزی ][۲خط] داروخانه ۳۶۰۷۰۹۶۹ بل معلم مقابل پمپ بنزین
بهداد.دکتر داروخانه ۳۶۰۷۵۱۹۲ بل وکیل آباد نبش مدرس
بهرامی .دکتر داروخانه ۳۸۵۳۲۷۹۴ ابن سینا نبش ۱
بهرامی فر.دکتر داروخانه ۳۸۴۱۶۳۱۸ بل بعثت
بهروان .دکتر داروخانه ۳۸۶۶۲۱۴۹ بل معلمنرسیده به معلم ۷۱
بهشتی .دامپزشکی داروخانه ۳۷۳۹۲۴۶۶ خ خواجه ربیع مقابل ۲۰متری بلال
بهشتی .دامپزشکی داروخانه ۳۷۳۹۲۶۲۶  خ خواجه ربیع نبش خواجه ربیع ۹۰
بهشتی .دامپزشکی داروخانه ۳۷۳۹۲۶۶۶ خ خواجه ربیع نبش ۹۰
بهشتی .دکتر داروخانه ۳۵۲۲۷۸۱۸ جاهدشهر م بوستان
بهنام پور.دکتر داروخانه ۳۸۲۲۸۲۹۵ ش آزادگان بل پایداری
بیات .دکتر داروخانه ۳۲۷۲۵۳۶۲ ش مفتح۳
بیات .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۷۵۱۹۱۲۹ بل ابوطالب بین۴۲و۴۴
بیژن فر. داروخانه ۳۶۶۲۴۳۴۴ بل شاهدقبل تقاطع حجاب
پاسبان .دکتر داروخانه ۳۸۶۹۵۰۵۵ وکیل اباد اول لادن
پوران .دکتر داروخانه ۳۸۵۴۰۵۰۵ م ۱۵خرداد
پورمحمد.دکتر داروخانه ۳۶۰۶۰۹۵۵ بل فردوسی گلشن ۴
پیروز.شبانه روزی داروخانه ۳۸۴۱۲۲۲۸ کوهسنگی ۱۰
پیکیان مقدم .دکتر داروخانه ۳۶۶۲۸۶۵۶ بل امامیه۱۷
تابعی .دکتر داروخانه ۳۳۱۲۰۳۳۳ صبا بین صبا ۳۴و۳۶
ترابیان .دکتر داروخانه ۳۸۴۰۳۲۱۷ ابوذرغفاری۱۲
تفضلی .دکتر داروخانه ۳۳۴۱۱۸۸۰ فدائیان اسلام خ رام ۲-۳
تقی آبادی .دکتر داروخانه ۳۸۴۶۱۶۰۵ احمدآبادپرستار
تقی آبادی.دکتر داروخانه ۳۸۵۳۰۱۱۵ تقی اباد نبش بهار۵۸
تمیزی .دکتر داروخانه ۳۳۶۶۱۸۸۵ رستمی ۱
توحید داروخانه ۳۸۴۲۲۱۷۷ اول خ عشقی
ثابت .دکتر داروخانه ۳۸۵۱۳۴۲۵ انتها خ چمران م بیمارستان امام رضا
جالینوس داروخانه ۳۸۶۷۷۸۲۸ نبش فکوری ۱۰
جبارزاده .دکتر داروخانه ۳۸۵۲۵۸۶۳ م بیمارستان امام رضا نبش ابن سینا
جعفرزاده .دکتر داروخانه ۳۲۴۰۶۳۰۱ منزل آباد – حاشیه – روبروی بهشت ۸ – مجتمع پزشکی
جعفری نژاد.دکتر داروخانه ۳۲۵۹۲۳۴۵ تلگردنبش کوچه ۱۹
جلال زاده .دکتر داروخانه ۳۶۰۶۸۰۳۸ بل دانش آموز بین دانش اموز۱۵و۱۷
جلالیان فرد.دکتر داروخانه ۳۸۴۷۲۰۳۴ بین ملاصدرا ۲۰و۲۲
چراغی .دکتر داروخانه ۳۶۰۲۳۰۱۷ بل سجاد ج بانک صنعت و معدن
چراغی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۶۰۳۱۱۳۰ انتهای بل سجاد سمت چپ
حاتمی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۸۶۵۷۷۱۰ بل پیروزی۴راه صیاد قبل پیروزی ۶۷
حجازی .دکتر داروخانه ۳۳۹۶۰۸۰۰ ش باهنر
حسن آبادی .شبانه روزی داروخانه ۳۷۳۳۶۱۰۰ خ گاز نرسیده به۴راه اول
حسنی .دکتر داروخانه ۳۷۲۵۳۰۸۵ خ عامل جنب درمانگاه امام خمینی
حسینی .دکتر داروخانه ۳۲۷۳۴۷۸۵ وحید۲۰
حقیقی .دکتر داروخانه ۳۷۴۱۷۰۲۰ خواجه ربیع خ شهید چدانی
حکیم داروخانه ۳۷۶۴۰۷۶۸ بل سجاد مقابل خ میلاد
حکیم داروخانه ۳۷۶۵۵۰۶۲ بل سجاد مقابل خ میلاد
حکیم داروخانه ۳۷۶۵۵۰۶۱ بل سجاد مقابل خ میلاد
خدادادحسینی .دکتر داروخانه ۳۷۲۹۹۷۴۴ بل کریمی بین۱۶و۱۸
خدایی .دکتر داروخانه ۳۷۶۱۰۷۲۳ بل سازمان آب نبش صادقی۲۰
خراسان داروخانه ۳۸۵۳۲۹۵۴ امام رضا روبرو امام رضا۵
خراسان داروخانه ۳۸۵۴۲۷۶۹ خ تهران مقابل ک چهنو
خراسان .دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۷۵۷۴ امام هادی اول سعادت
خراسان .دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۶۳۹۹ م سعادت جنب ایران کار توس
خراسان .دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۶۳۹۸ م سعادت جنب ایران کار توس
خسروانی .دکتر داروخانه ۳۶۰۳۶۵۲۳ سیدرضی شمالی بین مهر و ابان
خسروی داروخانه ۳۲۲۲۹۹۳۵ بل کامیاب نبش کامیاب ۲۴
دادرس مقدم .دکتر داروخانه ۳۷۶۳۵۱۳۸ بل سجادخ بهار
دادور.دکتر داروخانه ۳۷۳۱۱۰۹۰ خ خواجه ربیع ۸۸
بهرامی .دکتر داروخانه ۳۸۵۳۲۷۹۴ ابن سینا نبش ۱
بهرامی فر.دکتر داروخانه ۳۸۴۱۶۳۱۸ بل بعثت
بهروان .دکتر داروخانه ۳۸۶۶۲۱۴۹ بل معلمنرسیده به معلم ۷۱
بهشتی .دامپزشکی داروخانه ۳۷۳۹۲۴۶۶ خ خواجه ربیع مقابل ۲۰متری بلال
بهشتی .دامپزشکی داروخانه ۳۷۳۹۲۶۲۶  خ خواجه ربیع نبش خواجه ربیع ۹۰
بهشتی .دامپزشکی داروخانه ۳۷۳۹۲۶۶۶ خ خواجه ربیع نبش ۹۰
بهشتی .دکتر داروخانه ۳۵۲۲۷۸۱۸ جاهدشهر م بوستان
بهشتیان داروخانه ۵۵۴۲۲۸۲۶  م مرکزی
بهشتیان داروخانه ۵۵۴۲۰۰۲۸  م مرکزی
بهنام پور.دکتر داروخانه ۳۸۲۲۸۲۹۵ ش آزادگان بل پایداری
بیات داروخانه ۴۶۲۲۶۹۷۱  رازی
بیات .دکتر داروخانه ۳۲۷۲۵۳۶۲ ش مفتح۳
بیات .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۷۵۱۹۱۲۹ بل ابوطالب بین۴۲و۴۴
بیان .حسن .دکتر داروخانه ۴۲۲۲۲۸۲۷  امام خمینی
بیژن فر. داروخانه ۳۶۶۲۴۳۴۴ بل شاهدقبل تقاطع حجاب
بیمارستان ۲۲بهمن داروخانه ۵۷۲۲۶۷۹۹  خ ناصرخسرو
بیمارستان واسعی .اعلمی داروخانه ۴۴۶۶۵۸۱۰  بل توحیدشهر
پارسا.دکتر داروخانه ۴۲۲۳۲۰۴۸  قائم شمالی
پاسبان .دکتر داروخانه ۳۸۶۹۵۰۵۵ وکیل اباد اول لادن
پوران .دکتر داروخانه ۳۸۵۴۰۵۰۵ م ۱۵خرداد
پوردرخشان داروخانه ۵۲۵۲۷۲۲۶  ابتدای مولانا
پورطاهری .دکتر داروخانه ۵۵۲۲۵۵۲۵  امام
پورمحمد.دکتر داروخانه ۳۶۰۶۰۹۵۵ بل فردوسی گلشن ۴
پیرزاده داروخانه ۳۴۲۲۲۵۱۹
پیروز.شبانه روزی داروخانه ۳۸۴۱۲۲۲۸ کوهسنگی ۱۰
پیش قدم .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۴۶۲۷۰۸۱  امام خمینی ۲
پیکیان مقدم .دکتر داروخانه ۳۶۶۲۸۶۵۶ بل امامیه۱۷
تابعی .دکتر داروخانه ۳۳۱۲۰۳۳۳ صبا بین صبا ۳۴و۳۶
تبرایی .همت خواه داروخانه ۴۴۲۲۹۳۲۴  کاشفی شمالی
ترابیان .دکتر داروخانه ۳۸۴۰۳۲۱۷ ابوذرغفاری۱۲
تغییر.دکتر داروخانه ۴۷۲۲۸۴۱۲  امام زمان
تفضلی .دکتر داروخانه ۳۳۴۱۱۸۸۰ فدائیان اسلام خ رام ۲-۳
تقی آبادی .دکتر داروخانه ۳۸۴۶۱۶۰۵ احمدآبادپرستار
تقی آبادی.دکتر داروخانه ۳۸۵۳۰۱۱۵ تقی اباد نبش بهار۵۸
تقی زاده داروخانه ۴۶۲۲۵۴۵۴  صیادشیرازی
تمیزی .دکتر داروخانه ۳۳۶۶۱۸۸۵ رستمی ۱
توحید داروخانه ۳۸۴۲۲۱۷۷ اول خ عشقی
توکلی داروخانه ۵۲۲۴۲۵۹۵  فردوسی
تیموری .دکتر داروخانه ۵۴۵۳۴۱۰۰  رازی _ساختمان پزشکان
ثابت .دکتر داروخانه ۳۸۵۱۳۴۲۵ انتها خ چمران م بیمارستان امام رضا
جالینوس داروخانه ۳۸۶۷۷۸۲۸ نبش فکوری ۱۰
جامی داروخانه ۵۲۵۲۴۴۶۶  المهدی
جامی .دکتر داروخانه ۵۴۲۳۰۵۵۰
جبارزاده .دکتر داروخانه ۳۸۵۲۵۸۶۳ م بیمارستان امام رضا نبش ابن سینا
جعفرزاده داروخانه ۵۲۲۴۸۶۰۰  کاشانی
جعفرزاده .دکتر داروخانه ۳۲۴۰۶۳۰۱ منزل آباد – حاشیه – روبروی بهشت ۸ – مجتمع پزشکی
جعفری داروخانه ۴۴۲۳۱۳۷۹  کاشفی روبروی کاشفی ۱۲
جعفری داروخانه ۴۴۲۲۲۶۹۲  اسرارشمالی
جعفری .دکتر داروخانه ۵۳۷۲۵۳۰۴
جعفری نژاد.دکتر داروخانه ۳۲۵۹۲۳۴۵ تلگردنبش کوچه ۱۹
جلال زاده .دکتر داروخانه ۳۶۰۶۸۰۳۸ بل دانش آموز بین دانش اموز۱۵و۱۷
جلال زاده .دکتر.دامپزشکی داروخانه ۵۶۵۲۷۵۲۹  خ ۷تیر
جلالی داروخانه ۴۶۱۲۹۲۱۱  مطهری
جلالیان فرد.دکتر داروخانه ۳۸۴۷۲۰۳۴ بین ملاصدرا ۲۰و۲۲
جهاد داروخانه ۴۴۲۱۰۷۰۰  فدائیان اسلام
چراغی .دکتر داروخانه ۳۶۰۲۳۰۱۷ بل سجاد ج بانک صنعت و معدن
چراغی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۶۰۳۱۱۳۰ انتهای بل سجاد سمت چپ
حاتمی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۸۶۵۷۷۱۰ بل پیروزی۴راه صیاد قبل پیروزی ۶۷
حاجی پور.دکتر داروخانه ۵۷۷۲۳۲۲۳  امام
حاجیان .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۴۵۲۴۴۰۶  طالقانی غربی
حبیبی داروخانه ۵۲۲۹۳۴۰۴  شهرک
حجازی .دکتر داروخانه ۳۳۹۶۰۸۰۰ ش باهنر
حجی زاده داروخانه ۴۴۲۴۰۴۷۲  بیهق
حسن آبادی .شبانه روزی داروخانه ۳۷۳۳۶۱۰۰ خ گاز نرسیده به۴راه اول
حسنی .دکتر داروخانه ۳۷۲۵۳۰۸۵ خ عامل جنب درمانگاه امام خمینی
حسین نیا.حجت داروخانه ۵۲۵۴۴۶۴۲  نبش امام خمینی ۵
حسینی .دکتر داروخانه ۳۲۷۳۴۷۸۵ وحید۲۰
حسینی .دکتر داروخانه ۳۴۷۲۲۸۶۵  روبروی راهنمایی
حقیقی .دکتر داروخانه ۳۷۴۱۷۰۲۰ خواجه ربیع خ شهید چدانی
حکیم داروخانه ۳۷۶۴۰۷۶۸ بل سجاد مقابل خ میلاد
حکیم داروخانه ۳۷۶۵۵۰۶۲ بل سجاد مقابل خ میلاد
حکیم داروخانه ۳۷۶۵۵۰۶۱ بل سجاد مقابل خ میلاد
خاتمی نقاب داروخانه ۴۵۲۲۵۰۷۷  نقاب ج کارخانه قند
خاص .احمدی داروخانه ۵۴۵۲۲۷۳۳  فلکه وحدت
خالصی .بتول داروخانه ۴۴۲۴۴۰۳۸  کاشفی شمالی
خجسته پور.مجید.ترقی داروخانه ۴۳۳۵۰۶۵۰  ک ساختمان شفا
خدادادحسینی .دکتر داروخانه ۳۷۲۹۹۷۴۴ بل کریمی بین۱۶و۱۸
خدایار.دامپزشکی داروخانه ۵۳۷۲۳۸۶۸  خ شهیدرجائی
خدایی .دکتر داروخانه ۳۷۶۱۰۷۲۳ بل سازمان آب نبش صادقی۲۰
خراسان داروخانه ۳۸۵۳۲۹۵۴ امام رضا روبرو امام رضا۵
خراسان داروخانه ۳۸۵۴۲۷۶۹ خ تهران مقابل ک چهنو
خراسان .دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۷۵۷۴ امام هادی اول سعادت
خراسان .دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۶۳۹۹ م سعادت جنب ایران کار توس
خراسان .دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۶۳۹۸ م سعادت جنب ایران کار توس
خسروانی .دکتر داروخانه ۳۶۰۳۶۵۲۳ سیدرضی شمالی بین مهر و ابان
خسروی داروخانه ۳۲۲۲۹۹۳۵ بل کامیاب نبش کامیاب ۲۴
خطیبی داروخانه ۵۲۲۲۳۴۵۷  فردوسی
خوب زاد داروخانه ۵۲۵۲۴۵۶۶  المهدی
خوش آهنگ داروخانه ۵۲۲۲۱۸۶۰  فردوسی
خوش دل .دکتر داروخانه ۴۶۱۲۳۱۳۵  امام خمینی
خیاط.دکتر داروخانه ۴۳۲۲۳۵۲۰  امام جنب مسجدصاحب الزمان دارو
دادرس مقدم .دکتر داروخانه ۳۷۶۳۵۱۳۸ بل سجادخ بهار
دادور.دکتر داروخانه ۳۷۳۱۱۰۹۰ خ خواجه ربیع ۸۸
دادوربایگی .سیدجواد داروخانه ۳۴۵۲۵۳۷۴  امام خمینی
دارالشفای سیدالشهدا[ع]. داروخانه ۳۲۷۷۲۰۰۶ ج سیمان دروی
داروخانه جغتای داروخانه ۴۵۶۲۲۷۱۹
داروغه .حسین داروخانه ۵۷۷۲۴۵۶۴  امام
دامپزشکی داروخانه ۳۴۵۲۵۴۲۰  بل طالقانی
دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۵۵۶۱۲ ج قوچان بعد بعد از ایرانکارطوس
دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۵۷۴۵۰ ج قوچان بعد بعد از ایرانکارطوس
دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۵۷۳۷۳ ج قوچان بعد بعد از ۳راهی امام هادی
دامپزشکی داروخانه ۳۲۲۱۵۰۹۵ بین عبادی۵۳و۵۵
دامپزشکی داروخانه ۳۳۵۵۳۰۶۴ خ آرام چهارراه سوم –
دامپزشکی داروخانه ۳۳۵۵۳۴۲۰ حاشیه جاده جنب دامداری سالارمحسنی
دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۵۰۰۱ امام هادی خ سعادت نبش ۲
دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۳۶۷۳ بعد۳راهی امام هادی نبش سعادت
دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۶۳۶۶۳ بزرگراه اسیایی ازادی۹۵
دامپزشکی داروخانه ۴۳۵۲۴۰۹۳  بل امام رضا
دامپزشکی .آقایان داروخانه ۴۴۴۵۷۱۰۹  م نقابشک
دامپزشکی .باستانی داروخانه ۵۵۸۲۳۶۷۷  ریوش بل امام علی
دامپزشکی .ثنایی فرمصطفی داروخانه ۴۴۴۵۲۰۲۷  کاشفی جنوبی
دامپزشکی .حکم آباد داروخانه ۴۵۲۴۳۷۴۸  بل امام —
دامپزشکی .عراقی داروخانه ۴۴۴۵۸۵۵۰  ابوسعید
دامپزشکی .غلامی داروخانه ۴۴۴۴۲۶۸۷  ابوسعید
دامپزشکی .قزلقارشی داروخانه ۴۵۲۶۳۶۵۰  امام خمینی
دامپزشکی .مایه کوبی ولیعصر.کوشکی داروخانه ۴۴۴۵۵۰۷۸  بل آزادگان بین آزادگان ۷و۹
دامپزشکی .واعظنیا داروخانه ۴۴۴۴۱۱۷۰  ابوسعید
دامپزشکی .کوشکی .کلینیک داروخانه ۴۴۴۵۷۸۸۴  بل آزادگان
دامپزشکی .کوشکی .کلینیک داروخانه ۴۴۴۵۷۸۸۳  بل آزادگان
دامپزشکی بیانی رودی .عبدالرحیم داروخانه ۵۴۲۲۵۸۱۴  خ ۷۲تن
دامپزشکی پرداخته داروخانه ۵۴۸۲۳۳۳۲  —
دامپزشکی حسین نیا داروخانه ۵۲۵۳۷۹۰۲  علیمردانی
دامپزشکی حسین نیا داروخانه ۵۲۵۲۱۲۲۰  نبش امام خمینی ۵
دامپزشکی خلخالی .دکتر داروخانه ۳۴۶۲۴۳۸۹  چمران پ ۱۴۴
دامپزشکی داموری داروخانه ۳۴۶۲۴۰۰۲  چمران
دامپزشکی رحمانی .دکتر داروخانه ۵۲۵۳۶۴۰۴  علیمردانی
دامپزشکی رحمانی .دکتر داروخانه ۵۲۵۳۶۴۰۲  علیمردانی
دامپزشکی رحمانی .دکتر داروخانه ۵۲۵۳۶۴۰۱  علیمردانی
دامپزشکی رضائیان .دکتر داروخانه ۵۴۵۳۴۳۳۱  خرمشهر
دامپزشکی رضائیان .دکتر داروخانه ۵۴۵۳۴۳۳۲  خرمشهر
دامپزشکی رضوانی داروخانه ۵۴۵۲۲۷۱۴  خ منتظری -دکتررضوانی
دامپزشکی رضوانی .سیدعباس داروخانه ۵۴۵۲۸۸۸۴  خ منتظری
دامپزشکی ساقی .دکتر داروخانه ۵۲۵۳۸۹۹۱  علیمردانی
دامپزشکی سعیدی .دکتر داروخانه ۵۲۵۲۶۳۸۲  بلوارامام
دامپزشکی سلجوقی .حبیب اله داروخانه ۵۲۵۴۴۲۵۶  بلوارامام
دامپزشکی سلجوقی .دکتر داروخانه ۵۴۸۲۳۹۸۱  —
دامپزشکی سلیمانی داروخانه ۵۴۲۲۲۸۲۸  خ ۷۲تن
دامپزشکی شیری بزدی داروخانه ۵۲۵۳۱۶۰۰  امام خمینی
دامپزشکی مجاور داروخانه ۵۴۲۲۹۷۸۹
دامپزشکی نام آور داروخانه ۵۶۷۲۴۸۶۶
دامپزشکی کارگر داروخانه ۴۶۱۲۰۹۲۰  م بسیج
داموغ .دکتر داروخانه ۳۸۴۴۸۷۴۰ احمدآبادمحتشمی۲ ساختمان سینوهه
دامی .اسعدی .مجید داروخانه ۴۳۳۳۰۳۱۲  ۱۷شهریور=داروخانه دامی
دانایی .دکتر داروخانه ۳۸۸۲۴۲۱۳ بل کوثر شمالی بین کوثر۵و۷
دانش کشوری .داروهای کشاورزی داروخانه ۵۲۵۳۶۳۰۶  علیمردانی
دانشگر.دکتر داروخانه ۳۸۴۱۱۰۷۱ احمدآبادپرستار۱ ساختمان سما
دانشگر.دکتر داروخانه ۳۸۴۱۱۰۷۲ احمدآبادپرستار۱ ساختمان سما
داورزن داروخانه ۴۴۹۲۴۰۴۱  داورزن ۲۰۵۷
داورزنی داروخانه ۴۴۲۲۵۸۸۰  بیهق
درساپارس توس .دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۵۵۷۳۶ ج سنتو نبش سعادت ۱۴
درساپارس توس .دامپزشکی داروخانه ۳۶۶۵۵۷۳۵ ج سنتو نبش سعادت ۱۴
درمانگاه موسی بن جعفر.پوردایی داروخانه ۵۲۲۳۳۹۶۰  فردوسی -۴۳داروخانه شبانه روزی
دقیقی داروخانه ۴۴۲۲۱۶۰۷  نبش کاشفی ۱۵
دقیقی داروخانه ۴۴۲۲۳۰۰۲  نبش کاشفی ۱۵
دهستانی .مسعود.دکتر داروخانه ۳۸۵۵۶۰۲۱ کوهسنگی ۶ نبش ۴راه اول
دهنوی .دکتر داروخانه ۴۳۳۵۷۹۹۰  امام مقابل خ عطار
دهنوی .دکتر داروخانه ۴۶۱۲۷۷۸۹  بین بهشتی ۱و۳۱
دولت آبادی داروخانه ۴۴۲۲۱۲۸۵  بیهق
دین محمدی .شبانه روزی داروخانه ۳۸۴۱۲۱۲۳ احمداباد بین بهشت و ابومسلم ساختمان مروارید
ذبیحی .دکتر داروخانه ۴۴۴۱۷۳۷۵  ریوند
ذره پرور.دکتر داروخانه ۳۲۷۹۰۴۳۸ گلشهر۱۲متری دوم
ذره پرورمقدم .دکتر داروخانه ۳۸۵۵۷۶۷۲ دانشگاه۱۸
رئیس زاده .فهیمه داروخانه ۵۷۷۲۹۱۴۳  بل جانباز
رئیس زاده .فهیمه داروخانه ۵۵۴۲۹۱۴۳  شهدا
رازقیان .دکتر داروخانه ۳۳۴۲۴۳۵۵ نخرسی کوی کارگران
رازی .شبانه روزی داروخانه ۴۴۲۲۲۲۱۰  بیهق
رازی .یوسف پور.شبانه روزی داروخانه ۵۴۵۲۲۸۵۰  بل امام -جنب مرکزبهداشت ۲
ربانی داروخانه ۵۲۲۲۸۸۸۵  فردوسی
ربانی .قرایی داروخانه ۵۲۲۲۸۸۰۳  فردوسی شمالی
رجائیان .محمود داروخانه ۴۳۳۵۶۶۷۷  ۱۷شهریور=داروخانه دامی
رجبی .دکتر داروخانه ۳۲۷۹۱۰۰۲ مفتح ۳۴
رحمانی .دکتر داروخانه ۳۸۶۷۷۹۲۸ وکیل اباد ۳راه زندان ش نیروی هوایی
رحمانی .دکتر داروخانه ۳۶۲۳۰۴۳۲ بل فلاحی ۳۹
رحمانی .دکتر داروخانه ۳۸۹۰۱۳۰۰ نبش فکوری۱۰
رحمانیان .دکتر داروخانه ۳۸۷۱۲۴۹۷ بل فکوری بین فکوری۷۷و۷۹
رحمانیان .دکتر داروخانه ۳۸۷۱۱۱۹۱ بل فکوری بین فکوری۷۷و۷۹
رحیم زاده داروخانه ۳۸۴۳۸۰۸۳ احمدآبادخ بهشت۱
رحیمی .حسین داروخانه ۵۵۲۴۰۱۰۰  امام
رحیمی .شبانه روزی داروخانه ۴۲۲۱۴۵۰۰  خیام
رزاقی .دکتر داروخانه ۳۷۲۹۵۸۶۹ بل قرنی مقابل گاراژاطمینان
رضایی .زهرا داروخانه ۵۵۲۲۸۲۸۹  امام
رضایی قرایی داروخانه ۵۲۲۴۹۵۴۷  شیرچهارسوق
رضایی قرایی داروخانه ۵۲۲۲۰۷۸۶  شیرچهارسوق
رضوان داروخانه ۳۸۴۰۳۲۹۱ احمدآباداول محتشمی
رضوان .احیایی .دکتر داروخانه ۴۲۲۲۲۰۳۳  امام خمینی
رضوانی .دکتر داروخانه ۴۳۳۴۰۱۸۷  فهمیده
رضوانی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۵۲۱۳۵۱۶ بل فلاحی۱۶
رضوی .دکتر داروخانه ۳۸۶۸۴۹۹۹ تربیت بین ۵۳و۵۵
رضوی .محسن .دکتر داروخانه ۳۸۴۴۷۰۶۳ کوهسنگی۱۱ اول عدالت
رفعتی .دکتر داروخانه ۵۵۲۴۵۱۴۵  امام
رفعتی .فاطمه داروخانه ۵۵۲۶۵۸۸۱  امام
رفیعی داروخانه ۵۲۵۲۷۴۲۹  المهدی
رمضانی .دکتر داروخانه ۳۸۵۹۲۷۸۲ نبش جهاد ۳
رهامی داروخانه ۴۴۶۶۱۸۶۶  مطهری درمانگاه باقرالعلوم
رهایی .دکتر.حکم آباد داروخانه ۴۵۲۴۳۸۰۰  بل امام —
روداب داروخانه ۴۵۵۲۳۸۸۳  روداب ۲۰۵۷
روشن داروخانه ۳۸۵۹۷۲۰۵ خ ضد دهم ضد سمت راست داروخانه روشن
روشنایی داروخانه ۴۷۲۲۱۰۹۹  خ ش مطهری
ریحانی .دکتر داروخانه ۳۴۵۲۲۲۷۳  امام خمینی
زارعی .دکتر داروخانه ۳۸۹۳۵۵۹۱ بل وکیل آباد نرسیده به وکیل اباد۲۹
زارعی قوزانی .دکتر داروخانه ۵۲۲۲۹۵۹۵  فردوسی جنب درمانگاه
زاهدی .حسین ربابی داروخانه ۵۶۷۲۴۷۳۶  خ امام چهارمسجدجامع داروخانه
زجاجی .دکتر داروخانه ۳۸۶۷۷۷۰۰ نبش صیاد شیرازی۲۳
زحمت کش .دکتر داروخانه ۳۷۶۱۰۲۵۰ بل فردوسی ج درمانگاه شهید شوریده
زحمت کش .مهدی .دکتر داروخانه ۳۷۶۱۰۲۵۱ بل فردوسی جنب درمانگاه شوریده
زردادی .دکتر داروخانه ۳۷۲۴۷۲۰۲ بل سازمان آب بین صادقی۳و کاشف
زرگران .بهداشتی داروخانه ۵۷۲۲۲۰۱۶  خ امام
زمانی فخار داروخانه ۳۸۸۱۴۳۴۹ بل پیروزی م هنرستان
زمردیان داروخانه ۴۴۲۳۵۹۵۸  کاشفی روبروی مبینی
زهدی .دکتر داروخانه ۳۲۲۱۶۸۲۰ طبرسی۱۴
زینلی .دکتر داروخانه ۴۳۳۳۲۱۳۳  کلینیکویژه
زینلی .دکتر داروخانه ۴۳۳۳۶۲۰۰  امام خمینی
سادات حسینی .دکتر داروخانه ۳۵۲۱۳۰۳۵ بل فلاحی بین ۱۷و۱۹
سبزی .شبانه روزی داروخانه ۳۳۸۵۶۰۱۳ سیدی ۲۰متری بهشتی
سپاسی .دکتر داروخانه ۳۷۲۶۳۸۴۲ ۴راه ابوطالب داخل بل کلاهدوز
سپاه امام حسین (ع ) داروخانه ۴۴۶۷۰۰۸۶  بل پاسداران
سجاد داروخانه ۴۳۳۵۳۵۳۷  امام -داروخانه سجاد
سجاد داروخانه ۴۳۳۳۲۳۰۳  امام خمینی
سرابی .دکتر داروخانه ۳۶۶۵۱۰۷۹ ۳راه دانش
سعدی .اسماعیل .ترقی داروخانه ۴۲۲۲۵۹۱۰  امام خمینی
سعیدی .مسعود.دکتر داروخانه ۴۲۲۲۱۶۲۸  م خیام
سعیدیان .مرضیه .دکتر داروخانه ۳۸۴۵۲۲۰۰ بل بعثت بین رضا و ابوذر
سلامی .ثریا.دکتر داروخانه ۳۶۰۵۹۹۳۵ ۴۵متری ازادشهر زیباشهر
سلامی .دکتر داروخانه ۴۳۳۵۲۴۱۰  عطار
سلامی .سعیدرضا.دکتر داروخانه ۴۳۳۳۶۲۵۹  ۵۱خرداد
سلطان پور داروخانه ۵۳۷۲۳۱۳۳  خ اصغراباد
سلطان پورخزاعی .دکتر داروخانه ۳۸۴۲۷۶۲۸ احمدآبادپرستار۱ ساختمان سروش
سلطانی .پروین .دکتر داروخانه ۳۶۰۵۱۶۱۰ آزادشهر نرسیده به ۳۰متری اول فرهنگیان
سلطانی .دکتر داروخانه ۳۸۴۵۳۱۱۱ بل کلاهدوز بین۱۰و۱۲
سلماس .دکتر داروخانه ۳۸۴۴۶۳۳۶ بل بعثت بین طالقانی و رضا
سلیمانی .دکتر داروخانه ۴۲۶۱۶۰۰۶  ش قدس -تجاری
سلیمانی .دکتر داروخانه ۵۵۲۶۵۵۲۰  امام
سلیمانی موشکی .محمد داروخانه ۵۵۲۲۱۰۳۱  امام
سلیمی .دکتراحمدی داروخانه ۵۴۵۳۱۱۰۰  بل امام -جنب بیمارستان خاتم الان
سودآوری داروخانه ۳۲۲۲۲۶۲۲ بعد از هاشمی نژاد۱۵
سویزی داروخانه ۴۴۲۲۳۵۸۰  عطاملکجنوبی
سیروس ضیا.دکتر داروخانه ۳۷۳۱۶۰۶۸ خواجه ربیع خ سمزقند
سینا.سمیعی .عبدالحسین .دکتر داروخانه ۴۳۳۳۴۶۴۲  امام خمینی
شال فروشان .دکتر داروخانه ۳۲۱۱۲۸۳۰ حاشیه بل طبرسی
شاه حیدری .دکتر داروخانه ۳۳۴۴۷۸۲۱ خ چمن نبش چمن ۱۶
شاهانی .دکتر داروخانه ۴۲۲۳۷۷۳۷  امام خمینی
شاهرخی .شبانه روزی داروخانه ۳۲۲۲۱۱۳۴ نبش طبرسی ۲۲
شاهی .دکتر داروخانه ۳۷۶۲۶۳۰۴ بل سجاد پاساژبهاران
شاهین داروخانه ۳۳۶۴۵۳۶۵ نواب صفوی
شاهین جغتای داروخانه ۴۵۶۲۲۱۰۸
شاکری .دکتر داروخانه ۳۸۴۰۶۷۱۲ احمدآباد محتشمی ۲
شاکری نژاد داروخانه ۴۴۲۳۱۵۰۰  بیهق
شبانه روزی داروخانه ۵۴۵۳۱۶۵۱  خ امام خمینی
شبانه روزی داروخانه ۱۹۱  خ ناصرخسرو
شجاعی .دکتر داروخانه ۵۷۲۲۹۲۰۲  خ امام خمینی
شریعت .دکتر داروخانه ۳۴۲۲۳۰۳۰
شریعتی .دکتر داروخانه ۳۲۶۸۰۳۰۱ قرقی ایستگاه مرغداری سمت را ست
شریعتی .دکتر داروخانه ۵۷۲۲۰۰۸۰  خ سعدی
شریفیان .دکتر داروخانه ۳۷۲۵۷۴۵۶ بل قرنی بعد از ۴راه ابوطالب
شعبانی .دکتر داروخانه ۳۷۵۳۶۷۱۵ خیام شمالی روبروی خیام ۶۰
شفا.نورانی داروخانه ۵۴۵۲۲۰۰۴  خ رجایی
شفا.نورایی داروخانه ۵۴۵۲۰۷۹۳  رجایی _جنب مسجداصناف
شفاشاندیز داروخانه ۳۴۲۸۱۰۳۰  ولیعصر
شفایی .دکتر داروخانه ۳۲۱۳۲۱۹۰ طبرسی ۴
شفیعی .دکتر داروخانه ۳۸۵۴۴۴۱۹ کوهسنگی بین ۴و۶
شفیعی .دکتر داروخانه ۳۸۶۵۸۰۶۶ بل صیادشیرازی۱۵
شهپر.مریم .دکتر داروخانه ۳۵۰۱۴۸۶۶ بل لادن میدان اول
شهریاری .دکتر داروخانه ۳۷۲۴۲۰۷۸ بل ابوطالب نبش ۱۹ روبروی درمانگاه امام محمد باقر
شهرکی .دکتر داروخانه ۳۷۶۸۱۹۸۶ بل سجاد بین ۴راه خیام و بهار
شورابی .دکتر داروخانه ۴۲۲۴۳۴۳۸  بل امام خمینی
شورابی .دکتر داروخانه ۴۲۲۳۸۷۱۳  امام خمینی
شوشتری .علی نقی .دکتر داروخانه ۴۲۲۲۸۶۳۶  قائم شمالی =شبانه روزی
شولی بر.زینب داروخانه ۳۴۵۲۱۸۹۸  بل تامین اجتماعی
شیرازی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۸۶۷۱۹۶۰ آب وبرق بعد ویلا
شیرازی .دکتر.شبانه روزی .دورنگار داروخانه ۳۸۶۷۳۹۸۱ بل ۸شهریور
شیرازی نیا داروخانه ۳۲۷۲۴۷۹۷ ش مفتح۵ جنب ازمایشگاه جهاددانشگاهی
شیرزاد داروخانه ۳۲۲۳۴۰۵۰ چمران مقابل چمران ۹
شکری .دکتر.سلطان آباد داروخانه ۴۵۰۲۳۶۴۳
شکوریان .غلامعلی .دکتر داروخانه ۴۲۲۲۳۲۲۱  امام خمینی
شکوهی زاده داروخانه ۳۳۶۴۷۶۷۱ بل میرزاکوچک خان۲
شکوهی زاده .دکتر داروخانه ۳۳۴۱۷۲۲۱ بل جمهوری اسلامی
صائب .دکتر داروخانه ۳۸۶۶۴۲۳۸ آب وبرق شقایق
صائبی .دکتر داروخانه ۳۸۹۳۹۴۱۶ دانشجو۱۴-۱۶
صادق داروخانه ۳۷۲۴۸۶۰۷ کاشانی جنب پارک کودک
صادق داروخانه ۹۱۵۳۱۱۹۳۶۶
صادقی داروخانه ۴۶۲۲۷۴۸۵  امام
صادقی .دکتر داروخانه ۴۶۱۲۱۷۷۱  م بسیج جنب بانکسپه
صادقی محمد.دکتر داروخانه ۳۸۲۱۳۹۲۳ نبش سرافراز۲۲
صادقیان .شبانه روزی داروخانه ۳۶۵۷۰۹۳۶ بل اندیشه۳۵
صالحی .دکتر داروخانه ۳۸۶۸۶۲۴۰ بل ۷تیر بعد ازشقایق
صباغ .دکتر داروخانه ۳۸۵۱۸۴۰۹ چمران۱۳ ساختمان سامان
صحت .بیان .محمدحسین .دکتر داروخانه ۴۲۲۲۲۱۱۹  ده طبقه
صحت بخش .دکتر داروخانه ۳۸۶۸۰۹۲۳ آب وبرق به طرف هنرستان
صحرایی داروخانه ۵۲۵۳۸۳۴۴  المهدی _کوی پزشکان
صداقت داروخانه ۳۳۶۸۱۴۳۲ اول بل وحدت مقابل مرکز بهداشت
صداقتی .رفعتی .فرشته داروخانه ۵۵۲۴۷۳۷۵  امام
صدرنبوی شاندیز داروخانه ۳۴۲۸۳۲۶۲  ولیعصر
صدری فرد.دکتر داروخانه ۳۷۲۹۴۴۰۷ بل کلاهدوز ۱۹
صدقی .دکتر داروخانه ۳۲۲۳۲۱۵۲ خ شیرازی۲۱
صدیق .دکتر داروخانه ۳۷۶۷۶۲۷۴ بل سجاد خ گلریز۲
صفاری .دکتر داروخانه ۳۷۱۱۲۲۵۴ بل قرنی نبش قرنی ۱۱
صفاری .شهناز.دکتر داروخانه ۳۵۲۱۸۰۰۸ ش لشگر ک شهید فلاحی۱۸
صفاری زرندی داروخانه ۳۲۴۰۳۳۴۴ چاهشک – ۶
صفرزاده .دکتر.دامپزشکی داروخانه ۹۱۵۱۱۱۳۳۵۸
صفریان داروخانه ۵۶۷۲۲۸۸۸  خ امام داروخانه
صومعه .دکتر داروخانه ۴۳۳۴۴۳۵۹  م امام -تجاری
صومعه .دکتر داروخانه ۴۲۲۲۳۶۵۶  قائم جنوبی
ضیایی .دکتر داروخانه ۳۴۶۲۳۸۰۰  امام رضا
ضیایی .دکتر داروخانه ۳۴۶۳۲۷۵۳  امام رضا
طالبی .مهدیه داروخانه ۴۳۳۴۸۴۴۹  امام خمینی
طباطبایی داروخانه ۴۶۱۲۴۳۳۱  م بسیج
طباطبایی .دکتر داروخانه ۳۶۰۸۲۵۹۷ بل عباسی بین فرامرز۱۶و۱۸
طباطبایی .دکتر داروخانه ۳۶۰۴۶۸۸۶ بل عباسی بین فرامرز ۱۶و۱۸
طبق فروش .شبانه روزی داروخانه ۳۲۱۳۷۹۷۸ طبرسی بعد از طبرسی۱۷
طرقی .دکتر داروخانه ۳۶۱۰۸۵۶۶ بلوارسجاد۴راه نیلوفر مقایل موسسه فرشتگان
طلاسازفیروزی .دکتر داروخانه ۳۶۰۸۲۳۱۷ آزادشهر نبش امامت ۱۵ آزمایشگاه کیمیا
طلاسازفیروزی .دکتر داروخانه ۳۶۰۵۷۳۸۱ وکیل اباد خ سروش۲۵
طلوعی .دکتر داروخانه ۳۴۶۲۶۵۶۹  امام
طهماسبی .دکتر داروخانه ۳۲۴۲۳۲۰۸ همت آباد خ امام
طوس داروخانه ۳۶۶۵۶۳۰۹ بعدکارخانه ایران کار توس میلان ۲ ج داروخانه دامپزشکی
طوسی .دکتر داروخانه ۳۲۲۱۸۰۵۶ خ آیت اله بهجت بین بهجت ۱۶و۱۸
طیاری .دکتر داروخانه ۳۶۰۸۶۸۵۳ بل امامت بین ۲۷و۲۶
ظفری .حمیدرضا.دکتر داروخانه ۳۸۶۷۸۱۲۲ بل وکیل آباد خ شهید رامین عقدائی
ظفری .دکتر داروخانه ۳۷۶۳۹۷۰۹ بل فردوسی ثمانه
ظفری .دکتر داروخانه ۹۱۵۵۰۱۶۳۸۱
عابدی .دکتر داروخانه ۴۲۲۱۴۴۰۰  بل جمهوری
عباسیان .دامپزشکی داروخانه ۴۶۲۲۲۰۴۰  قدس
عبدالهیان .ولیعصر داروخانه ۳۴۵۲۷۵۳۴  امام
عبدی .دکتر داروخانه ۳۵۰۲۴۲۳۱ بل معلم بین معلم ۷۲و۷۴
عربی .دکتر داروخانه ۵۵۲۲۰۰۰۵  امام
عساکره .دکتر داروخانه ۳۸۴۶۳۰۶۵ ابوذرغفاری بین ۲۲و۲۴
عسگری .دکتر داروخانه ۳۶۰۴۱۱۵۴ امامت ۵
عصاکره .دکتر داروخانه ۳۸۴۶۳۰۶۴ ابوذرغفاری بین ۲۲و۲۴
عطار داروخانه ۳۶۰۸۲۰۸۰ بل معلم بین معلم ۶و۸
عطاران .دکتر داروخانه ۳۲۷۲۷۲۸۶ چ گاز
علوم پزشکی داروخانه ۴۴۲۲۰۳۰۸  اسدآبادی جنب بانکاقتصادنوین
علی اکبرمحمدی .دکتر داروخانه ۳۶۶۵۴۰۷۹ ج قدیم ۳راه دانش
علیپور.دکتر[دامپزشکی] داروخانه ۳۴۷۲۳۶۴۱  امام خمینی
علیزاده داروخانه ۵۲۵۲۴۵۴۰  المهدی
عمادحقی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۸۷۶۳۰۴۳ بل پیروزی روبروی جام عسل
عمادحقی .دکتر[شبانه روزی ] داروخانه ۳۸۷۶۳۰۴۳-۴ ابتدابل پیروزی
عمرانی شاندیز.دکتر داروخانه ۳۴۲۸۵۷۱۲  ولیعصر
غفارنیا.دکتر داروخانه ۳۷۲۴۱۴۱۶ خ آبکوه بین شهریار وآفرین جنوبی
غفوری .دکتر داروخانه ۳۲۴۲۴۷۸۸ دهرودنبش کوچه شهید ساده
غلامپور داروخانه ۴۷۲۳۴۸۹۵  —
غلامپور.دکتر داروخانه ۴۷۲۳۴۸۹۷  داودی
فارابی .قاجار.ابوالفضل .دکتر داروخانه ۴۲۲۲۵۵۸۸  قائم جنوبی
فاضل داروخانه ۴۴۲۱۶۵۰۰  چمران
فاطمی .دکتر داروخانه ۳۸۵۴۱۳۴۷ ضد۱۴
فتح اله زاده .دکتر داروخانه ۳۵۲۱۵۰۰۰ بل شریعتی بعد از ۴راه نادر
فراستی .دکتر داروخانه ۳۸۵۳۲۴۰۵ امام رضا بین ۲۶و۲۸
فراستی .دکتر داروخانه ۳۸۵۳۲۴۰۴ بین امام رضا ۲۶و۲۸
فراهی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۶۶۳۵۰۶۹ بل امامیه ۲۰
فرج زاده .دکتر داروخانه ۳۸۴۲۶۱۵۶ خ احمدابادروبروی بی قائم
فرخ .دکتر داروخانه ۵۷۲۲۹۶۲۰  خ ناصرخسرو
فرخ .دکتر داروخانه ۵۷۲۲۹۶۲۱  خ ناصرخسرو
فردمقدم .دکتر داروخانه ۳۸۸۱۷۶۱۰ وکیل اباد نبش سامانیه
فردوسی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۶۶۶۶۴۶۶ بل توس ۶۲
فرزا.دامپزشکی داروخانه ۴۷۲۲۳۳۷۴  م فلسطین
فرش چی .دکتر داروخانه ۳۲۱۲۱۹۸۷ انتهای میثم شمالی نبش م ۱۴ معصوم
فرقانی .دکتر داروخانه ۳۸۸۲۶۵۹۴ بل کوثر ۲
فریفته داروخانه ۵۲۲۳۳۲۳۳  فردوسی
فضلی داروخانه ۵۴۲۲۲۵۴۱  خ شهاب
فلاح داروخانه ۵۲۲۳۳۱۳۵  کوی نمدمالها
فلاح داروخانه ۵۲۲۲۳۹۲۵  کمسجدجامع
فیروزه مقدم .دکتر داروخانه ۳۸۴۵۳۲۰۵ راهنمایی خ سلمان فارسی غربی
فیروزیان .دکتر داروخانه ۳۸۵۹۸۱۸۰ گلستان
فیضی .دکتر داروخانه ۵۴۸۲۳۴۵۲  —
فیضی .دکتر داروخانه ۵۴۸۲۳۹۴۹  شهرکباخرز
فیل الهی .دامپزشکی داروخانه ۵۲۵۳۰۶۱۳  علیمردانی
فکور.دکتر داروخانه ۳۷۱۲۸۵۷۰ بل کلاهدوز بین ۲۹و۳۱
فکور.دکتر داروخانه ۳۷۲۶۵۱۹۵ بل کلاهدوز نبش۳۱
قائمی .دکتر داروخانه ۳۶۹۰۱۴۲۸ بل توس۳۱ ش نوید بین نوید ۹و۱۱
قادری .دامپزشکی داروخانه ۵۶۵۲۵۳۲۵  خ ۷تیردامپزشکی
قاسمی داروخانه ۴۴۴۵۶۸۸۳  ۳۰هزارمتری پشت ایستگاه اتوبو
قاضی .دکتر داروخانه ۳۲۷۳۶۶۳۱ تلگردعلامه طباطبایی۱۱
قانعی داروخانه ۵۷۲۲۸۳۹۹  خ سعدی داروخانه
قانعی داروخانه ۵۵۴۲۱۶۱۰  عدالت شرقی
قانعی .زهرا داروخانه ۵۵۴۲۱۶۹۵  م مرکزی
قدرتی .دکتر داروخانه ۳۷۵۱۱۱۴۶ بل هدایت بین هدایت شرقی ۱۲و۱۴
قدرتی آزادی .دکتر داروخانه ۳۸۸۲۴۲۰۶ بل هاشمیه۲۶ ساختمان پور داود
قدیرزاده داروخانه ۳۴۲۸۳۴۴۴  ولیعصر
قرچه .دکتر داروخانه ۵۷۳۳۲۷۸۲  بیدخت  داروخانه (
قشمشم .دکتر داروخانه ۳۷۶۷۶۸۸۰ بل دستغیب بین ۱۷و۱۹
قلی تبار.طهماسب .دکتر داروخانه ۳۳۹۲۱۱۳۲ ش طرق خ ساعی
قناعتی .دکتر داروخانه ۵۷۲۲۲۰۵۸  —
قناعتی .دکتر داروخانه ۵۷۲۲۱۰۵۸  میدان امام
قندی داروخانه ۴۴۲۳۳۶۴۳  اسدآبادی
قهرمان .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۴۵۲۱۵۹۹  طالقانی غربی
گل نژاد داروخانه ۵۲۲۲۷۶۲۲  فردوسی جنوبی -ککفش بلا
گلزاری .دکتر داروخانه ۳۳۸۶۵۳۷۵ بین قائم ۲۶و۲۸
گوهرشاد داروخانه ۳۸۴۱۴۴۴۳ کوی دکترا سمت چپ
گوهرشاهی .دامپزشکی داروخانه ۵۷۷۲۰۲۲۴  بل جانباز
گوهری .دکتر داروخانه ۵۷۷۲۴۰۰۰  امام
لاواندا داروخانه ۳۸۴۲۳۰۳۸ راهنمایی بین ۱۶و ۱۸
لپه ئیان داروخانه ۳۲۷۴۵۹۹۶ سی متری طلاب خ وحید ۲۰
لطفی داروخانه ۴۴۲۲۳۰۹۸  پست تلگراف
لعل محمدی داروخانه ۳۲۷۳۷۴۵۹ خ گازبین ۵و۶
لقمان .بهداری داروخانه ۵۵۸۲۳۳۱۴  ریوش بل امام علی
لقمان .قندهاری داروخانه ۵۵۲۴۴۲۱۱  امام
ماد.دامپزشکی داروخانه ۳۶۵۷۳۷۷۴ ج سنتو بین سعادت ۵و۷
ماد.دامپزشکی داروخانه ۳۶۵۷۳۷۷۲ ج سنتو بین سعادت ۵و۷
ماد.دامپزشکی داروخانه ۳۶۵۷۳۷۷۱ ج سنتو بین سعادت ۵و۷
ماد.دامپزشکی داروخانه ۳۶۵۷۳۷۷۰ ج سنتو بین سعادت۵و۷
ماد.دامپزشکی داروخانه ۳۶۵۸۳۵۲۷ ج ق بین سعادت۵و۷
مال دار.دکتر داروخانه ۳۳۶۵۷۰۳۰ بل وحدت نبش وحدت ۱۶
مبارکی .دکتر داروخانه ۵۵۴۲۴۳۴۳  پ پزشکان
مجتهدی .دکتر داروخانه ۳۸۵۴۵۴۸۶ م ۱۰دی
محدث داروخانه ۵۲۵۳۱۹۲۴  فرهنگیان
محرابی .دکتر داروخانه ۳۷۲۸۵۴۲۰ بل عبدالمطلب بین۲۰و.۲۲
محسن زاده .دکتر داروخانه ۳۲۷۷۱۲۴۰ ج سیمان
محققی .محمدزاده داروخانه ۵۲۲۴۹۳۷۲  طالقانی
محمدپناه.دکتر داروخانه ۳۶۶۲۸۵۷۶ بل اندیشه۶
محمدعنایتی .دکتر داروخانه ۳۶۶۵۰۷۶۵ مشهدقلی ج ق قوچان۲۰متری ولیعصر
محمدنیا.تکتم .دکتر داروخانه ۳۲۲۸۰۷۱۴ گلستان شرقی جنب روزنامه کیهان
محمدی .دکتر داروخانه ۳۲۲۲۴۴۴۰ چ شهدا خ بهجت مقابل باغ نادری
محمدی .دکتر داروخانه ۳۲۲۲۴۳۲۲ خ ازادی
محمدی .دکتر داروخانه ۳۲۷۰۶۰۷۷ سی متری طلاب میلان ۲ سمت راست مقابل گرمابه
محمدی .دکتر داروخانه ۵۴۵۲۵۳۳۹  بل امام -مقابل مهمانسرای نیروی
محمدی .شهره داروخانه ۵۴۵۳۱۴۲۱  خ رجایی کشاورزصحرا
محمدیان .دکتر داروخانه ۳۵۲۱۰۱۱۰ بل فلاحی بین فلاحی۲۶و۲۸
محمدیان .محمدرضا داروخانه ۹۱۵۲۱۳۶۴۱۷
محمودزاده داروخانه ۵۷۲۲۷۴۷۰  خ ناصرخسرومقابل مایکروویو.
مدرس زاده .ریانه .دکتر داروخانه ۳۶۰۴۳۲۴۹ حاشیه بل فرامرز
مدنی فرد داروخانه ۳۳۷۱۱۳۱۷ خ حر۲
مدهوشی .شبانه روزی داروخانه ۳۸۹۳۷۵۷۵ بل وکیل آباد نرسیده به دانشجو ساختمان پزشکان
مدهوشی .مهدی داروخانه ۳۴۵۲۹۲۳۰  طالقانی غربی
مدهوشی .مهدی داروخانه ۳۴۵۲۴۸۰۰  سمت راست ۱۶متری
مدیکال داروخانه ۳۷۶۱۸۰۶۶ بل سجادخ بزرگمهر
مرتضوی .دکتر داروخانه ۳۷۶۴۲۸۵۳ بل فردوسی مهدی
مروت دار داروخانه ۵۲۵۲۱۲۷۰  المهدی _مقابل بانکملت
مرکبی .سهیل داروخانه ۴۳۳۳۷۴۶۸  م شطیطه
مرکزی داروخانه ۳۲۷۱۳۰۴۰ ۳۰متری طلاب خ مفتح بین مفتح۱۷و۱۹
مرکزی افتخاری .دکتر داروخانه ۴۶۱۲۳۲۳۵  م بسیج
مزرعه .کشاورزی .طاهریان .امیر داروخانه ۵۷۷۲۸۶۶۶  امام حسین
مزینی .ترانه .دکتر داروخانه ۳۸۴۰۲۹۱۳ احمدآبادعارف۲
مساعدی داروخانه ۵۲۲۲۶۰۸۰  کاشانی
مسلط.عبدالغفور داروخانه ۵۴۲۲۳۱۲۶  خ شهاب
مشتاق .ملک زاده .دکتر داروخانه ۴۳۳۳۹۵۵۰  کشتارگاه
مشهدی .دکتر داروخانه ۳۴۶۲۲۷۳۶  امام خمینی پ ۸۲۸داروخانه
مشهدی .دکتر داروخانه ۳۴۶۲۶۳۷۶  امام خمینی ۶داروخانه دکترمشه
مظلوم .دکتر داروخانه ۵۶۵۲۲۲۳۰  خ ۷تیر
معلم .دکتر داروخانه ۳۳۶۸۴۳۰۰ بین ش رستمی ۲۲و۲۴
مقدم .دکتر داروخانه ۳۸۶۸۰۶۱۶ آب وبرق
مقدم نیا داروخانه ۵۲۲۳۶۰۹۰  طالقانی .داروخانه دکترمقدم
مقصودلو.سهرابی داروخانه ۴۴۲۳۵۵۴۳  اسرارشمالی
ملایی .حمید داروخانه ۵۵۲۲۷۸۷۷  امام
ملوندی .دکتر داروخانه ۳۶۰۹۲۹۱۷ م سید رضی به طرف معلم
منتظری داروخانه ۳۸۶۴۷۷۳۱ معلم به سمت زندان بعد از ۴راه صدف
منتظریان .دامپزشکی داروخانه ۵۳۷۲۴۵۹۴  خ امام رضاروبرو
منتظمی .دکتر داروخانه ۳۸۸۳۲۹۵۳ پیروزی ۳۸کوچه اول
منوچهری داروخانه ۳۷۳۴۲۳۴۸ بین عبادی۸۱ و ۴راه گاز
منوری .دکتر[شبانه روزی ] داروخانه ۳۲۷۶۱۳۷۴ بل طبرسی بین۵۷و۵۹
مهدوی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۷۳۱۷۵۷۹ مطهری شمالی بعداز چ ۳۵متری
مهدی داروخانه ۳۷۳۱۹۱۹۱ مطهری شمالی چ ۳۵متری
مهر داروخانه ۴۳۳۵۸۸۶۶  کشتارگاه
مهرافشان .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۵۲۲۰۵۲۰ بل فلاحی بین ۸و۱۰
مهران .دکتر داروخانه ۳۸۸۱۵۴۴۱ بل پیروزی بعد از ۴راه چهارچشمه
مهران .دکتر داروخانه ۳۸۸۲۴۷۱۵ روبه روی پیروزی ۳۴
مهرپرور داروخانه ۵۲۲۳۶۵۶۷  فردوسی -کوچه مجاوربانکملی مرک
مهرپویا داروخانه ۴۴۶۶۱۷۱۱  م لاله
مهرزاد.دکتر داروخانه ۳۳۸۶۰۰۰۸ صبا بین صبا ۱۸ و م صبا
مهریزی .دکتر داروخانه ۳۸۹۰۵۳۹۰ آب وبرق هنرستان ۱۳
مهمان نواز.دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۳۷۳۰۸۵۶ ش رجایی بین حر ۲۸و۳۰
مواجی داروخانه ۳۲۷۳۲۰۹۴ ۴راه هفتم گاز
مودب .دکتر داروخانه ۳۷۳۳۲۷۰۵ خ خواجه ربیع بعد از م امام
موسوی داروخانه ۵۲۲۴۳۷۴۶  فرمانداری -جنب مسجدصدر
موسوی .دکتر داروخانه ۳۶۲۱۳۵۱۰ نبش امامیه ۵۸
مولودی .دکتر داروخانه ۳۸۶۶۳۵۴۷ بل معلم بین ۵۸و۶۰
مولودی .دکتر داروخانه ۳۸۶۶۳۵۴۸ بل معلم بین۵۸و۶۰
مولوی .دکتر داروخانه ۳۶۰۷۳۱۳۵ بل معلم نرسیده به سید رضی
مومنی .ابوالقاسم داروخانه ۵۵۲۲۰۰۲۰  پاساژسجاد
میرجردوی .دکتر داروخانه ۵۵۲۲۳۹۰۰  امام
میرجردوی .غلامعباس داروخانه ۵۵۲۲۰۵۶۰  امام
میرخزیمه .دکتر داروخانه ۳۶۶۳۵۰۸۹ بین شاهد ۵۱و۵۳
میرزائیان .دکتر داروخانه ۳۶۰۹۵۴۵۴ بل عباسی بین فرامرز۲و۴
میرزائیان .دکتر داروخانه ۳۶۰۶۳۷۷۲ بل فرامرز بین ۲و۴
میرزایی .دکتر داروخانه ۳۸۵۵۵۵۸۵ خ بهار م تقی اباد نبش بهار ۵۰
میرشمسی .دکتر داروخانه ۳۸۴۱۴۸۶۵ ابوذرغفاری ۶
میرعاقل .محمود.دکتر داروخانه ۳۲۱۲۳۷۰۶ ۵تن بین پنجتن ۱۲و۱۴ داروخانه دکترمیرعاقل
میرعاقل .محمود.دکتر داروخانه ۳۲۱۲۳۱۸۵ بین ۵تن ۱۲و۱۴
میرمحمدی داروخانه ۳۸۹۲۲۴۰۹ فکوری بین ۸و۱۰
میرهادی زاده .ایراندخت داروخانه ۳۷۶۱۸۳۰۰ بل سجاد نرسیده به ۴راه بهار
میرهادی زاده .دکتر داروخانه ۳۷۶۷۳۸۰۱ بل سجاد ۴راه بهار
میرهادی زاده .دکتر داروخانه ۳۷۶۷۳۸۰۰ بل سجاد۴راه بهار
میلانی .حسین داروخانه ۳۷۶۸۷۷۴۷ بل خیام بین ۶و۸
ناصری .دکتر داروخانه ۳۲۴۶۳۶۳۲ کورده ک حمام
ناصری .دکتر داروخانه ۳۶۰۷۷۳۵۸ بل عباسی نبش فرامرز۴۱
ناظمی .دامپزشکی داروخانه ۵۲۵۲۱۱۹۹  علیمردانی
نافعی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۳۸۸۲۸۲۶۱ بل پیروزی جنب م حر
نامجو.دکتر داروخانه ۳۶۰۶۲۷۴۷ بل امامت ۴راه میلاد
نانی رودی .شبانه روزی داروخانه ۵۴۲۲۲۱۷۵  شهاب
ناهید داروخانه ۴۴۲۲۸۲۶۶  اسرارشمالی
ناهید داروخانه ۳۸۵۴۰۵۶۳ امام رضا بین امام رضا ۳۲و۳۴
نجاتی پور داروخانه ۴۴۴۴۵۹۵۹  چ فرودگاه
نجارزاده .دکتر داروخانه ۳۸۶۹۱۳۰۲ بل معلم بین ۴۴و۴۶
نصیری داروخانه ۴۴۲۳۸۱۴۳  دکترغنی
نظری داروخانه ۴۷۲۲۸۹۱۹  امام خمینی
نظری تولایی .دکتر[شبانه روزی ] داروخانه ۳۸۸۳۴۲۸۹ وکیل اباد بین هنرستان و سامانیه
نقابی .دکتر داروخانه ۳۲۱۱۷۳۷۱ التیمور بین ۱۵و۱۷
نوابی مقدم .دکتر داروخانه ۳۲۱۲۸۴۱۹ طبرسی
نوایی .دکتر.روزانه داروخانه ۳۶۰۹۹۶۱۱ بل استقلال بین ۵و۷
نوذری .دکتر داروخانه ۳۵۰۱۴۲۴۲ بل وکیل آباد اقبال لاهوری -لاهوری۱۶
نورانی .شاهرخ داروخانه ۵۴۵۲۲۴۳۹  خ رجایی ۳داروخانه
نوروزی .دکتر داروخانه ۳۸۹۱۲۱۵۰ بل معلم بین ۳۴و ۳۶
نوروزی .دکتر داروخانه ۵۴۸۲۴۵۶۰  شهرکباخرز
نوروزی .هادی .دکتر داروخانه ۳۸۴۰۹۸۶۶ احمدآبادعارف۴
نوری فر.دکتر داروخانه ۳۸۵۳۲۲۲۹ م بیمارستان امام رضا
نوری فرد.دکتر داروخانه ۳۸۵۳۲۲۲۸ م بیمارستان امام رضا
نیک پور.دکتر داروخانه ۳۶۶۵۲۶۵۶ بعد از پیچ نودهمقابل شهرک خاتم الانبیا
نیک پور.عباس داروخانه ۵۴۵۳۰۸۳۰  خ منتظری -دامپزشک
نیک جو داروخانه ۴۴۶۵۰۰۸۵  طالقانی سیلو
هاشمی .دکتر داروخانه ۵۷۲۲۶۵۹۱  خ غفاری
هاشمی نسب .دکتر داروخانه ۳۷۳۱۵۷۲۲ خ خواجه ربیع ۷۷
هاشمیه .دکتر داروخانه ۳۲۷۳۸۹۰۱ بل طبرسی
هلال احمر[شبانه روزی ] داروخانه ۳۸۵۵۲۴۴۳ بین امام خمینی ۲۹وم ده دی دا
هلال احمر[شبانه روزی ] داروخانه ۳۸۵۵۲۴۴۲ بین امام خمینی ۲۹وم ده دی دا
واحدی .دکتر داروخانه ۳۸۵۴۳۳۴۲ دانشگاه مقابل سینما هویزه
واعظنیا داروخانه ۴۴۴۴۴۶۳۴  م فلسطین
وثوق داروخانه ۳۲۲۲۹۱۰۷ خسروی خ اندرزگو
وثوق .دکتر داروخانه ۳۶۷۷۰۲۴۹ ج آرامگاه فردوسی
وثوقی داروخانه ۴۴۲۲۴۷۴۵  طالقانی
وجوهی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۴۲۶۲۷۷۶۰  بل فضل
وحدانی داروخانه ۳۶۰۵۶۵۵۱ بل سجاد اول خ حامد جنوبی
وحیدی منش .رضا.دکتر داروخانه ۳۶۲۳۴۸۰۰ بل حجاب ۵۴ مج پزشکان
وفادار.دکتر داروخانه ۳۸۵۴۹۰۰۰ ابن سینا ساختمان اطبا
وفادار.محمد داروخانه ۵۵۲۴۱۲۳۴  رازی
وفادار.محمد داروخانه ۵۵۲۵۱۸۶۸  معلم
ولی عصر(عج ).دولتی داروخانه ۴۴۲۴۵۵۰۰  کاشفی جنوبی
ولی عصر(عج ).دولتی داروخانه ۴۴۲۲۷۹۹۲  ۲۲بهمن —
یاوری .امام خمینی .شبانه روزی داروخانه ۴۳۳۳۴۷۲۳  امام خمینی
یزدان پناه .علی .دامپزشکی داروخانه ۵۵۲۲۲۲۱۲  امام
یزدان پناه .علی .دامپزشکی داروخانه ۵۵۲۲۳۳۲۳  امام
یزدان خواه .حشمتیه سابق داروخانه ۴۴۲۳۸۶۰۸  کاشفی
یونسی .دکتر داروخانه ۳۷۱۲۷۰۹۸ بل موسوی قوچانی۳۱
کارگر.دکتر داروخانه ۴۶۱۲۲۳۱۶  م بسیج
کاریز داروخانه ۵۴۵۶۴۴۴۵  فاطمیه
کاظم زاده .دکتر داروخانه ۵۷۲۵۹۸۰۰  خ امام
کاظمی .دکتر داروخانه ۳۷۵۲۸۵۵۹ بل عبدالمطلب نبش۲۹
کاظمی .دکتر داروخانه ۳۶۶۳۴۸۲۹ بل امامیه۱۵
کاظمی .دکتر داروخانه ۳۸۸۱۴۰۲۴ بل هاشمیه بین ۳۹و۴۱
کاظمی .دکتر داروخانه ۳۸۷۸۷۱۴۲ بل پیروزی بین ۱۹و ۲۱
کاظمی .دکتر.شبانه روزی داروخانه ۴۴۲۲۶۹۵۹  انقلاب
کاظمی .نقاب داروخانه ۴۵۲۲۲۳۷۳
کاظمیان .دکتر داروخانه ۳۵۰۲۷۸۴۷ بل وکیل آباد نبش فارغ التحصیلان
کامرانی .آزیتا.دکتر داروخانه ۳۶۲۲۰۰۳۰ قاسم اباد شهرک راه اهن
کبیری داروخانه ۳۲۲۱۷۶۴۸ طبرسی پاساژرضا
کرمی نژاد.دکتر داروخانه ۳۶۰۵۸۴۵۰ ۳۸متری ازادشهر
کریم حسینی .دکتر داروخانه ۳۶۶۵۳۱۸۰ امام هادی ۶ روبروی نانوایی
کریمی داروخانه ۴۴۴۴۸۳۸۳  طبرسی
کریمی .حسن .دکتر داروخانه ۳۷۳۲۵۷۱۰ خ گا نبش گاز۸
کسرایی منش .دکتر داروخانه ۳۸۸۳۵۷۴۳ بل هاشمیه حاشیه میدان وصال
کسرایی منش .دکتر داروخانه ۳۸۸۳۰۶۱۹ میدان کوثر حاشیه میدان
کلاتی .شبانه روزی داروخانه ۵۶۲۲۳۸۷۷  میدان ۲۲بهمن
کلاهی .دکتر داروخانه ۳۸۴۴۳۳۷۹ احمدآبادبین عارف و پرستار
کلاهی .دکتر داروخانه ۳۸۴۲۰۸۰۱ احمدآبادبین عارف .و پرستار
کلماتی زاده .دکتر داروخانه ۳۸۶۸۴۰۰۷ آب وبرق نبش بنفشه ۱۲
کلینیک سرور داروخانه ۳۳۶۶۶۰۶۳ ۵راه جنب شهرداری منطقه ۶مرکزپژوهشی بیماران خاص
کوثری .شمس الدین .دکتر داروخانه ۴۳۳۳۳۵۵۷  امام خمینی =داروخانه
کوروش داروخانه ۳۸۵۴۰۲۵۰ خ خاکی
کوهرخی .دکتر داروخانه ۳۵۲۲۵۸۲۳ قاسم آباد شریعتی غربی
کوهرخی .دکتر داروخانه ۳۵۲۲۵۸۲۲ شریعتی غربی جنب داروخانه دکترکوهرخی
کوهسنگی [دکترجعفری ] داروخانه ۳۸۴۰۱۵۲۳ کوهسنگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!